رفع مشکل عدم نمایش فایل های فلش (اسکورم) در گوگل کروم

با توجه به اینکه بعضی از محتواهای قرارگرفته بر روی سامانه با فرمت flash تهیه شده اند
و Browser گوگل کرم به تازگی این فرمت را پشتیبانی نمی کند! برای استفاده از
محتواها مطابق دستورالعمل پیوست عمل کنید.