در صورت وجود ایراد در ارتباط با سامانه سما دانشگاه مجازی یا مسائل آموزشی با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

سرکار خانم طهماسبی 021-88501407 (معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی)

ساعت تماس: وقت اداری