در صورت وجود ایراد در ارتباط با سامانه نماد با تلفن زیر تماس بگیرید:

0935-4019190 خانم هوش السادات

ساعت تماس: شبانه روزی

در صورت وجود ایراد در ارتباط با سامانه سما دانشگاه مجازی یا مسائل آموزشی با شماره زیر تماس حاصل نمایید:

سرکار خانم طهماسبی 021-88501407 (معاونت محترم آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مجازی)

ساعت تماس: وقت اداری