در صورت وجود ایراد در ارتباط با سامانه نماد با تلفن زیر تماس بگیرید:

0935-4019190 مهندس روزی

ساعت تماس: شبانه روزی