اطلاعیه شماره 8
انتخاب واحد ترم دوم فراگیران
رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی
ورودی مهر 1395


باتوجه به اتمام ترم جاری تحصیلی در پایان اسفند ماه 1395 به اطلاع می رساند، انتخاب دروس ترم دوم تحصیلی شما از تاریخ 1395/12/18 تا پایان اسفند ماه می باشد.
لطفا با مراجعه به سامانه مدیریت آموزشی سما به آدرس اینترنتی sama.vums.ac.ir/samaweb
نسبت به انتخاب دروس مورد نظر اقدام نمایید. در هنگام انتخاب دروس به موارد ذیل توجه فرمایید:
 1- برای ترم دوم تحصیلی هیچ نوع محدودیت تعداد دروس انتخابی برای شما وجود ندارد. بنابراین می توانید تمامی دروس باقیمانده از سطح یک برنامه کارشناسی ارشد را انتخاب نمایید.
 2- با توجه به اینکه معیار قبولی دروس انتخاب شده در ترم اول بر اساس انجام تکالیف ارائه شده توسط مدرسان دروس مربوطه می باشد ، لذا از انتخاب مجدد دروس آن ترم خودداری فرمایید و در صورت عدم انجام تکالیف می توانید از استاد مربوطه نسبت به اخذ مهلت بیشتر اقدام نمایید.
3- با توجه به اینکه در نظر است تا آزمون پایان سطح یک بصورت دو بار در سال ( ماه های مرداد و شهریور 1396 ) برگزار گردد ، بنابراین اکیدأ توصیه می شود تا تمام دروس باقیمانده از سطح یک را انتخاب نمایید.
 4- پس از اتمام مهلت انتخاب واحد ، شروع کلاس ها از تاریخ 01/01/1396 خواهد بود.
 لیست دروس سطح یک جهت استفاده در هنگام انتخاب واحد به شرح جدول زیر است: ...