اطلاعیه شماره 9 انتخاب واحد ترم دوم
فراگیران رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی
ورودی مهر 1395


قابل توجه داوطلبین گرامی درس مقدمات استدلال بالینی " فقط مربوط به دانشجویان بالینی " می باشد و درس مقدمات تفکر علمی " فقط مربوط به دانشجویان علوم پایه " می باشد خواهشمند است در زمان انتخاب واحد به این نکته توجه فرمایید.