اطلاعیه شماره 16- مشاهده شیوه نامه انتخاب واحد
برای داوطلبان رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ترم اول سطح یک
ورودی مهر ماه 1396