اطلاعیه شماره 17- شیوه نامه انتخاب واحد
برای داوطلبان رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی
ورودی مهر ماه 1395