اطلاعیه شماره 17- برگزاری آزمون نمرات آزمون جامع الکترونیکی سطح یک رشته آموزش پزشکی اطلاعیه شماره 17- شیوه نامه انتخاب واحد برای داوطلبان رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی - ورودی های مهر ماه 1395 اسامی پذیرفته شدگان دومین مرحله فراخوان کارشناسی ارشد
آموزش پزشکی مجازی ( ورودی 96 )
اطلاعیه شماره 16- شیوه نامه انتخاب واحد برای داوطلبان رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی ترم اول سطح یک - ورودی مهر ماه 1396 اطلاعیه آزمون الکترونیکی سطح یک آموزش پزشکی مجازی اطلاعیه شماره 14 - تمدید ثبت نام رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی اطلاعیه شماره 12- برگزاری آزمون جامع پایان سطح یک دوره کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی اطلاعیه فراخوان دومین مرحله پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد اطلاعیه شماره 11 - آزمون پایان سطح یک فراگیران رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی اطلاعیه شماره 9 - انتخاب واحد ترم دوم فراگیران رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی اطلاعیه شماره 8 - انتخاب واحد ترم دوم فراگیران رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی مجازی اطلاعیه شماره7 درخصوص آزمون دروس سطح 1 رشته کارشناسی ارشدآموزش پزشکی مجازی قابل توجه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور