اطلاعیه شماره 18
اطلاعیه آزمون الکترونیکی ترم جاری سطح یک و سطح دو آموزش پزشکی مجازی

به اطلاع دانشجویان واجد شرایط شرکت در آزمون جامع ترم جاری سطح یک و سطح دو رشته کارشناسی ارشد آموزش پزشکی می رساند که این آزمون در روز چهارشنبه مورخ 22 فروردین 1397 از ساعت 12-10 برگزار می شود. . جزئیات برگزاری در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

با تشکر
دکتر سلیمان احمدی
مدیر گروه آموزش پزشکی مجازی