در صورت وجود ایراد در ارتباط با سامانه نماد با تلفن زیر تماس بگیرید:

021-42036001  داخلی 209 مهندس جوادی

ساعت تماس: ساعت 9 تا 14